COP / SCOP

Net als bij cv-ketels, kunnen ook aan warmtepompen rendementen worden toegeschreven. Waar bij (hoog-)rendement cv-ketels het rendement in % wordt uitgedrukt, is dat bij warmtepompen in COP oftewel Coëfficiënt of Performance.

De COP is de verhouding tussen de energie verkregen uit de bron + de elektrische energie voor de compressor, ten opzichte van de elektrische energie voor de compressor. De COP hangt van twee factoren af, namelijk de brontemperatuur en de gewenste afgiftetemperatuur. Hoe dichter de laatstgenoemden bij elkaar liggen, hoe hoger de COP. Om te kunnen vergelijken tussen verschillende warmtepompen, wordt de COP meestal aangegeven bij onderstaande waardes:

Om te voorkomen, dat het ontwerp van de warmtepomp zich concentreert op de beste COP bij de aangegeven waardes, wordt het rendement ook veelal uitgedrukt in een SCOP of een Seasonal Coëfficiënt of Performance. Bij een bodemgebonden warmtepomp is de bron vrijwel constant. (mits goed ontworpen) Bij een Lucht-/water warmtepomp varieert de brontemperatuur namelijk nogal. Men heeft dus een formule bedacht waarbij het rendement gedurende verschillende periodes in de seizoenen wordt gemeten en waaruit een jaarlijks gemiddelde volgt. We hebben in Europa 3 formules, afhankelijk in welke klimaatzone men leeft, namelijk Noord, Midden of Zuid. Nederland valt onder Midden.